top of page

REGULAMIN

1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TAKA Shop dostępny pod adresem internetowym takateam.pl, prowadzony jest przez Olha Karpinska  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Olga Karpinska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1132995115, REGON 382842071

  2. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

kt rej przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna p rowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Olha Karpinska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP

1132995115, REGON 382842071

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakup w za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, kt rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, kt ra korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym takateam.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania um w na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środk w porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zam wienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zam wienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produkt w ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zam wieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11. Formularz zam wienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zam wienia, w szczeg lności poprzez dodanie Produkt w do Koszyka oraz

określenie warunk w Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w kt rym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zam wienia, w szczególności ilości produktow.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Stawki 2/123 00-193 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: 

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail.

 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plik w cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

 5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakł cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem os b trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zam wień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami   6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o

kt rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zam wienia, w

tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

opisie Produktu.

 6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczeg lności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie

na adresy podane w   3.

7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zam wienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zam wienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zam wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (spos b dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz

potwierdzić zam wienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposob w płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zam wienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem   8 pkt 3.

 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zam wionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Stawki 2A/123 00-193 Warszawa

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c Płatności elektroniczne

d. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczeg łowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

  8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zam wionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbi r osobisty dostępny pod adresem: ……………….

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

9. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zam wienia za pomocą Formularza zam wienia w

Sklepie internetowym zgodnie z   7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zam wienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zam wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zam wienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zam wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt ra zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam wienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zam wienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności got wką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dni od dnia otrzymania informacji o

gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał spos b dostawy inny niż odbi r osobisty, Produkt zostanie

wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

ustępu 5 niniejszego paragrafu), w spos b wybrany przez Klienta podczas składania

Zamówienia.

5. A W przypadku zam wienia Produkt w o r żnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zam wienia Produkt w o r żnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produkt w częściami lub też dostarczenia wszystkich

Produkt w po skompletowaniu całego zam wienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący spos b:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zam wienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zam wienia Produkt w o r żnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w

następujący spos b:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got wką przy odbiorze osobistym – od

dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty

dostawy” oraz w trakcie składania Zam wienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbior osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, kt ra obejmuje wiele Produkt w, kt re są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy

ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, kt ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt w przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe

Sprzedawcy zostały określone w   3. Oświadczenie można złożyć r wnież na

formularzu, kt rego wz r stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz

załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie

jest to obowiązkowe.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b. w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, kt rej po otwarciu opakowania nie można zwr cić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względ w higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

c. w kt re przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca kr tki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, kt ry został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w kt rym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

kt rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt re mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w kt rej przedmiotem świadczenia są rzeczy, kt re po dostarczeniu, ze względu na

sw j charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w kt rej przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, kt rych cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a kt rych dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i kt rych wartość zależy od wahań na rynku, nad kt rymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w kt rej przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dziennik w, periodyk w lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, kt re nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli

Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

podany w   3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 12.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczeg łowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposob w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik w konsument w, organizacji

społecznych, do kt rych zadań statutowych należy ochrona konsument w,

Wojew dzkich Inspektorat w Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument w:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposob w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwr cenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o kt rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p źn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwr cenia się do wojew dzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p źn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsument w lub organizacji społecznej, do kt rej zadań statutowych

należy ochrona konsument w (m.in. Federacja Konsument w, Stowarzyszenie

Konsument w Polskich).

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klient w zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klient w zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klient w Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, kt ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, kt ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 13. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepis w prawa, zmiany sposob w płatności i dostaw - w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczeg lności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposob w rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Payment Methods
bottom of page